Spracovateľská činnosť:
Personálna a mzdová agenda – Výber uchádzačov o zamestnanie

 a.) Účel spracúvania osobných údajov

Plnenie povinností zamestnávateľa pri výbere zamestnancov a následných povinností súvisiacich s uzatvorením pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov

Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť výber zamestnanca a následne uzavrieť pracovný pomer alebo obdobný vzťah. V prípade neposkytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov uchádzačov na účel ich uchovávania pre prípad ich oslovenia v budúcnosti, budú všetky zaslané osobné údaje po ukončení výberového konania zlikvidované.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

uchádzači o zamestnanie:

  • titul, meno, priezvisko,
  • adresa,
  • kontaktné údaje,
  • údaje o vzdelaní,
  • údaje o predchádzajúcom zamestnaní,
  • ďalšie údaje uvádzané v životopise a motivačnom liste.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

  • uchádzači o zamestnanie,
  • personálne agentúry,
  • web portál www.profesia.sk.

d.) Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie sú uchovávané iba po dobu ukončenia výberového konania a následne sú údaje o neprijatých uchádzačoch bezodkladne vymazané. V prípade získania súhlasu od uchádzačov so spracúvaním osobných údajov za účelom ich oslovenia v budúcnosti, sú osobné údaje spracúvané 5 rokov od uskutočnenia výberového konania a následne zlikvidované.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie nie sú spracúvané inými príjemcami ako oprávnenými osobami Sempersa s.r.o.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.