Spracovateľská činnosť:
Vedenie účtovnej agendy

a.) Účel spracúvania osobných údajov

Spracovanie účtovných dát a výkazníctva, poskytovanie účtovných informácií, metodiky a noriem v oblasti účtovníctva a daní.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou:

 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a súvisiace predpisy,
 • zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zamestnanci Sempersa s.r.o.:

 • titul, meno, priezvisko,
 • adresa,
 • údaje o bankovom účte,
 • pracovné zaradenie, osobné číslo,
 •  

zamestnanci dodávateľov/odberateľov tovarov a služieb:

 • meno, priezvisko,
 • adresa,
 • údaje o bankovom účte.

Zdroj, z ktorého sú získavané osobné údaje:

 • dotknutá osoba.

d.) Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákonov upravujúcich oblasť účtovníctva a daní a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach nasledovne:

 • účtovné doklady: 10 rokov,
 • kniha došlých faktúr: 10 rokov,
 • faktúry: 10 rokov,
 • hlavná kniha: 5 rokov,
 • dobropisy, storná, upomienky, výstrahy, odpisy: 10 rokov,
 • výpisy z účtov vedených v bankových ústavoch a bankové dokumenty: 10

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

 • UPKZ s r.o., IČO: 50 611 984, Rosná 34, Senec 903 01
 • Sempersa s.r.o., Súľovská 38, 821 05 Bratislava

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:

 • finančným úradom,
 • daňovým úradom,
 • kontrolným úradom
 • orgánom verejnej moci.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.