Spracovateľská činnosť:
Evidencia došlej a odoslanej pošty

a.) Účel spracúvania osobných údajov

Evidencia došlej a odoslanej pošty.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou:

 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

odosielatelia a prijímatelia korešpondencie:

 • titul, meno, priezvisko,
 • podpis,
 • adresa,
 • kontaktné údaje (email, telefónne číslo),
 • údaje o dokumente (číslo záznamu, číslo spisu a pod.).

Zdroj, z ktorého sú získavané osobné údaje:

 • dotknutá osoba.

d.) Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach nasledovne:

 • registratúrny denník: 10 rokov.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

 • Sempersa s.r.o., Súľovská 38, 821 05 Bratislava, IČO 36362352.

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:

 • doručovacím spoločnostiam,
 • orgánom verejnej moci.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.