Spracovateľská činnosť:
Vedenie agendy zdravotnej starostlivosti

 a.) Účel spracúvania osobných údajov

Evidencia rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou:

 • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • zákon č. 578/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko,
 • podpis,
 • adresa,
 • kontaktné údaje (email, telefónne číslo),
 • zdravotný stav
 • rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti
 • výsledky vyšetrení

Zdroj, z ktorého sú získavané osobné údaje:

 • dotknutá osoba.
 • povinné subjekty

d.) Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákonov nasledovne:

 • 100 rokov.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

 • Sempersa s.r.o., Súľovská 38, 821 05 Bratislava, IČO 36362352.

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:

 • subjektom podľa ustanovení zákona
 • orgánom verejnej moci.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.